Dołącz do czytelników
Brak wyników

Studium przypadku

7 czerwca 2018

NR 14 (Kwiecień 2017)

Powiększenie węzłów chłonnych – codzienny problem lekarza praktyka

0 8262

Limfadenopatia dotyczy każdej sytuacji, w której węzły chłonne ulegają powiększeniu (fizjologicznie wielkość węzłów w zależności od lokalizacji waha się od kilku milimetrów do 2 cm). Wyróżnia się regionalne oraz uogólnione powiększenie węzłów chłonnych. W populacji dziecięcej najczęściej obserwuje się regionalne powiększenie węzłów chłonnych, głównie szyjnych i podżuchwowych. Limfadenopatia uogólniona to powiększenie dwóch lub większej liczby regionalnych węzłów chłonnych niepozostających w bezpośrednim sąsiedztwie (np. szyjne i pachwinowe).

Przyczyny powiększenia węzłów chłonnych mogą być wielorakie, jednak najczęściej powodem powiększenia regionalnych węzłów chłonnych są infekcje, natomiast choroby rozrostowe oraz autoimmunizacyjne przebiegają zazwyczaj z uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych.
Zapalenie węzłów chłonnych (łac. lymphadenitis) to powiększenie węzłów chłonnych w przebiegu procesu zapalnego o etiologii wirusowej, bakteryjnej, grzybiczej lub pasożytniczej. W przebiegu zapalenia węzłów chłonnych, oprócz powiększenia obserwuje się ich bolesność, miejscowy obrzęk, zmianę wyglądu skóry w okolicy powiększonego węzła chłonnego, czasem ropień z wyczuwalnym niekiedy chełbotaniem i towarzyszącą gorączką. Określenia „zapalenie” i „powiększenie węzłów chłonnych” stosowane są często zamiennie, choć nie zawsze słusznie. Choć w populacji dziecięcej najczęstszą przyczyną powiększonych węzłów chłonnych są choroby infekcyjne, to jednak zawsze należy brać pod uwagę rzadsze, i niekiedy poważniejsze przyczyny ich powiększenia. Tabela 1 przedstawia nieinfekcyjne, a tabela 2 infekcyjne przyczyny powiększenia węzłów chłonnych.
U dzieci i młodzieży najczęściej mamy do czynienia z zapaleniem węzłów chłonnych szyjnych. W zależności od kryterium czasowego możemy je podzielić na ostre (rozwijające się w ciągu kilku dni), podostre i przewlekłe (powstające w ciągu kilku tygodni do kilku miesięcy).
Jak przedstawiono w tabeli 1 i 2, przyczyn zapalenia/powiększenia węzłów chłonnych jest wiele i o wszystkich powinniśmy pamiętać. Jednak nie każde wymaga wnikliwej i wielostopniowej diagnostyki oraz wykrycia czynnika etiologicznego. Przykładowo większość przypadków ostrego, obustronnego zapalenia węzłów chłonnych ma charakter łagodny i ulega samowyleczeniu.
Podstawą rozpoznania pozostaje – jak zawsze – dobrze zebrany wywiad, w którym powinniśmy dążyć do uzyskania takich danych jak:

 • czas trwania powiększenia węzłów chłonnych, zmiana ich wielkości, powiększenie jedno- lub dwustronne,
 • występowanie innych objawów (gorączka, ból gardła, wysypka, zapalenie spojówek, utrata masy ciała),
 • kontakt z chorobami zakaźnymi,
 • spożycie niepasteryzowanego mleka (brucelloza, Mycobacterium) lub niedogotowanego mięsa (toksoplazmoza),
 • stan uzębienia jamy ustnej (ogniska próchnicy),
 • urazy skóry, zranienia, zadrapania, ukąszenia lub ukłucia owadów, ukąszenia przez zwierzęta,
 • kontakt ze zwierzętami,
 • kalendarz szczepień,
 • przyjmowane leki (karbamazepina, fenytoina),
 • przebyte podróże.

Kolejnym niezwykle istotnym krokiem jest badanie przedmiotowe, podczas którego szczególną uwagę powinno się zwracać na układ limfatyczny, stan jamy ustnej, śluzówek oraz skóry.

POLECAMY

 1. Układ limfatyczny (badanie wszystkich grup węzłów chłonnych, wątroby, śledziony):
 • Hepatosplenomegalia i uogólniona limfadenopatia mogą wskazywać na infekcję CMV, EBV, HIV oraz gruźlicę, ale również mogą być objawami chorób rozrostowych, autoimmunizacyjnych i innych.
 • Badanie węzłów chłonnych (lokalizacja, wielkość, kształt, konsystencja, bolesność, ruchomość i kolor skóry ponad węzłami):
  • tzw. węzły „reaktywne” są zazwyczaj dyskretnie powiększone, ruchome, o nieznacznej tkliwości,
  • tzw. węzły zapalne są zazwyczaj pojedyncze, asymetryczne, miękkie, nieco mniej ruchome niż reaktywne, o wzmożonym uciepleniu i zazwyczaj z zapalnie zmienioną skórą ponad nimi,
  • węzły chłonne w przebiegu chorób nowotworowych są zazwyczaj twarde, nieruchome i niebolesne, mogą występować w pakietach.
 1. Stan jamy ustnej (obecność próchnicy, zmian na śluzówkach, zapalenia gardła).
 2. Badanie oczu (stan spojówek, obecność wydzieliny) – nastrzyknięcie spojówek obserwuje się w przebiegu infekcji wirusowych, choroby kociego pazura, choroby Kawasaki.
 3. Skóra (obecność wysypki w przebiegu chorób wirusowych, otarcia i zadrapania w przebiegu choroby kociego pazura, tularemii, rumień i obrzęk w przebiegu zakażeń S. aureus i Streptococcus pyogenes z grupy A (GAS).

W zależności od zebranego wywiadu, czasu trwania powiększenia węzłów chłonnych, jedno- lub obustronnego ich powiększenia oraz stanu ogólnego dziecka możemy przyjąć różną strategię działania.

Tab. 1. Nieinfekcyjne przyczyny powiększenia węzłów chłonnych u dzieci

Nowotworowe Choroby tkanki łącznej Polekowe Inne
chłoniaki toczeń rumieniowaty fenytoina choroba Kawasaki
białaczki młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) karbamazepina histiocytoza
neuroblastoma     poszczepienne
rhabdomyosarcoma     sarkoidoza
raki tarczycy     choroba Kikichi-Fujimoto

Tab. 2. Infekcyjne przyczyny zapalenia węzłów chłonnych wraz z ich względną częstością występowania

Postać Najczęstsza przyczyna Dość rzadka przyczyna Rzadka przyczyna
Ostre obustronne zapalenie węzłów chłonnych hinovirus
EBV*
CMV*
HSV
Adenowirus
Enterowirus
Mycoplasma pneumoniae
Streptococcus grupy A
Grypa
Różyczka*
Parwowirus B19*

Odra
Świnka
Błonica

Ostre jednostronne zapalenie węzłów chłonnych Staphylococcus aureus
Streptococcus grupy A
Bakterie anerobowe
Streptococcus grupy B
Streptococcus alfa
Yersinia pestis
Pałki G (-)
Yersinia enterocolitica
Przewlekłe jednostronne zapalenie węzłów chłonnych

Bartonelle henselae
Mycobacterium nontuberculosis

Toxoplazmoza*
Tuberculosis*
Actinomycosis
Aspergilloza
Nocardia
Przewlekłe obustronne zapalenie węzłów chłonnych EBV
CMV
HIV*
Toksoplazmoza*
Kiła*
Histoplazmoza*
Brucelloza*

* często z towarzyszącym uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych

Ostre obustronne powiększenie węzłów chłonnych

Zazwyczaj dzieci z obustronnym zapaleniem węzłów chłonnych powinny być leczone zachowawczo, ponieważ najczęstszą przyczyną takiego powiększenia są wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych. 
W przypadku cech zapalenia gardła o przypuszczalnej etiologii paciorkowcowej zaleca się wykonanie szybkiego testu w kierunku zakażenia GAS lub posiewu wymazu z gardła i wdrożenie zgodnego z wytycznymi leczenia empirycznego lub celowanego.
Łagodnie przebiegająca infekcja z nieznaczną limfadenopatią (obustronnie powiększone węzły chłonne szyjne, miękkie, ruchome) wymaga okresowej kontroli lekarskiej do czasu jej ustąpienia, co może trwać do kilku tygodni (zaleca się mierzenie wielkości węzłów za pomocą linijki). 
W przypadku pogorszenia się stanu ogólnego pacjenta, wystąpienia objawów niepokojących i powiększania się węzłów chłonnych chory powinien zostać ponownie zbadany oraz powinny zostać zlecone badania pomocnicze.

Ciężkie postępujące lub przetrwałe powiększenie węzłów chłonnych

U dzieci z ostrym obustronnym zapaleniem węzłów chłonnych w złym stanie ogólnym, z gorączką lub u dzieci z przedłużającym się powiększeniem węzłów lub progresją (brak zmniejszenia się węzłów chłonnych w ciągu 6–8 tygodni), zaleca się, by wykonane zostały następujące badania:

 • morfologia krwi obwodowej z rozmazem ręcznym,
 • oznaczenie CRP i/lub OB,
 • oznaczenie parametrów czynności wątroby (transaminazy, GGTP, FA, bilirubina + frakcje),
 • posiew krwi,
 • próba tuberkulinowa lub Quantiferon, 
 • badania wirusologiczne w kierunku zakażenia CMV, EBV, HIV,
 • w zależności od wywiadu badania serologiczne w kierunku zakażenia toksoplazmozą, brucelozą i innych.

Odchylenia w wykonanych badaniach mogą skłaniać do poszerzenia diagnostyki np. o wykonanie biopsji szpiku i przyczynić się do postawienia ostatecznego rozpoznania oraz wyboru metody leczenia.

Ostre jednostronne powiększenie węzłów chłonnych

Najczęściej spowodowane jest przez S. aureus lub GAS. Do rzadszych czynników bakteryjnych należą paciorkowce grupy B (u młodszych dzieci), bakterie beztlenowe, Yersinia pestis. W zależności od stanu klinicznego chorego także i w tym przypadku postępowanie jest zróżnicowane.

 • Przebieg skąpoobjawowy – obserwacja.
 • Przebieg umiarkowany – gorączka, wzmożone ucieplenie lub tkliwość węzła chłonnego bez ewidentnego objawu chełbotania. Pomocne w ustaleniu etiologii i wyborze odpowiedniego antybiotyku może być wykonanie punkcji i posiewu uzyskanego materiału. U dzieci w cięższym stanie ogólnym zaleca się posiew krwi.
 • Przebieg ciężki – zły stan ogólny, gorączka, objaw chełbotania; w tym przypadku zaleca się pobranie posiewu krwi i drenaż ropnia z posiewem materiału w kierunku zakażenia bakteryjnego (bakterie tlenowe, beztlenowe, Mycobacterium, grzyby, choć w przypadku dwóch ostatnich czynników etiologicznych są one częściej przyczyną przewlekłego zapalenia węzła chłonnego). Zazwyczaj dzieci te wymagają hospitalizacji i rozpoczęcia antybiotykoterapii parenteralnie z możliwą terapią sekwencyjną. W niektórych przypadkach przydatne stają się badania obrazowe – np. USG celem oceny wielkości ropnia.

Podostre i przewlekłe jednostronne zapalenie węzła chłonnego

Przyczyn infekcyjnych i nieinfekcyjnych może być wiele. W każdym przypadku procesu przebiegającego przewlekle zaleca się następujące badania:

 • morfologię krwi obwodowej z rozmazem,
 • próbę tuberkulinową (dzieci z próbą tuberkulinową 5–15 mm mogą być podejrzewane o NTB (ang. Non Tuberculosis Bacilli) lub gruźlicę, te z próbą tuberkulinową > 15 mm zazwyczaj mają gruźlicę, aczkolwiek odczyny pomiędzy 10 a 15 mm często są wykładnikiem NTB; test IGRA (ang. Interferon Gamma Release Assay) może różnicować zakażenie NTB od TB,
 • wycięcie węzła chłonnego,
 • testy serologiczne w kierunku zakażeń CMV, EBV, HIV, toksoplazmozy, Bartonella henselae.

Leczenie

Ostre obustronne zapalenie węzłów chłonnych – zazwyczaj nie wymaga leczenia, tylko obserwacji i związane jest z samoograniczającą się infekcją wirusową. W przypadkach ciężkiego przebiegu, braku poprawy lub przedłużania się procesu zapalnego w zależności od etiologii może być konieczne leczenie przyczynowe.
Ostre jednostronne zapalenie węzłów chłonnych – najczęstszym czynnikiem etiologicznym jest w tym przypadku S. aureus lub Streptococcus pyogenes z grupy A. Postępowanie zależy od ciężkości przebiegu i objawów:

 • U dzieci w dobrym stanie ogólnym, z nieznaczną limfadenopatią, z miękkimi węzłami chłonnymi zaleca się obserwację i okresową kontrolę wielkości węzłów chłonnych.
 • U dzieci z obecnością objawów ogólnych, takich jak gorączka, wzmożone ucieplenie okolicy węzła, bez objawu chełbotania, zaleca się antybiotykoterapię doustną. Punkcja cienkoigłowa i wykonanie posiewu treści ropnej może pomóc w doborze właściwego antybiotyku.
 • U dzieci w ciężkim stanie ogólnym (gorączka, objaw chełbotania, wzmożone ucieplenie okolicy węzła) zaleca się parenteralną antybiotykoterapię po wcześniejszym nacięciu ropnia.

Antybiotykoterapia doustna – w terapii empirycznej zaleca się antybiotyki obejmujące swym spectrum S. ureus i GAS. W przypadku uzyskania wyniku posiewu i braku poprawy zmiana antybiotyku na terapię celowaną. Całkowity czas leczenia powinien wynosić od 10 do 14 dni:

 • klindamycyna 30 mg/kg m.c/dobę co 6–8 godzin (maks. 1,8 g/dobę),
 • cefaleksyna 25–100 mg/kg m.c./dobę co 6–8 godzin (maks. 4 g/dobę),
 • cefadroksyl 30 mg/kg m.c./dobę co 12 godzin (maks. 2 g/dobę).

W przypadku towarzyszącej próchnicy i zmian zapalnych w obrębie jamy ustnej lekami z wyboru pozostają klindamycyna oraz amoksycylina z kwasem klawulanowym obejmujące swym spektrum także bakterie anaerobowe:

 • amoksycylina z kwasem klawulanowym 70–90 mg/kg m.c./dobę w przeliczeniu na amoksycylinę co 8 godzin;
 • poprawa stanu klinicznego (obniżenie gorączki, zmniejszenie stanu zapalnego i tkliwości węzła chłonnego) powinna nastąpić po 48–72 godzin od rozpoczęcia antybiotykoterapii; należy zaznaczyć, że istotne zmniejszenie się węzła chłonnego może zająć od 4–6 tygodni;
 • brak poprawy w ciągu 48–72 godzin może wskazywać na zakażenie bakteriami opornymi na dany antybiotyk i wskazane jest wówczas pobranie materiału z ropnia i wykonanie posiewu;
 • w przypadku pogorszenia pomimo właściwego leczenia niekiedy zachodzi konieczność drenażu ropnia; antybiotykoterapię wówczas stosujemy 7 dni po wykonaniu zabiegu.

Antybiotykoterapia parenteralna – zalecana jest w przypadku ostrego jednostronnego zapalenia węzłów chłonnych o ciężkim przebiegu.

 • klindamycyna 40 mg/kg m.c./dobę co 6–8 godzin (maks. 4,8 g/dobę),
 • linezolid 600 mg 2× dziennie > 12. r.ż. lub 30 mg/kg m.c./ dobę u dzieci < 12. r.ż.,
 • dopuszcza się stosowanie terapii sekwencyjnej, całościowy czas leczenia 10–14 dni.

Podostre lub przewlekłe zapalenie węzłów chł...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy