Program edukacyjny

1. Wydawcą czasopisma FORUM PEDIATRII PRAKTYCZNEJ i organizatorem Programu edukacyjnego dla pediatrów zwanego dalej Programem jest:

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13,
60-595 Poznań
KRS nr 0000037307 Wydział XXI KRS, Poznań
NIP 781-15-51-223

2. Postanowienia ogólne

 • subskrypcja roczna czasopisma obejmuje 6 numerów, każdy numer dostarczany jest subskrybentom co 2 miesiące
 • program edukacyjny oparty jest o zadania testowe – pytania odnoszące się do treści artykułów merytorycznych wraz z pięcioma wariantami odpowiedzi, w tym jedną poprawną - realizowany w ramach każdego numeru czasopisma
 • uczestnikiem Programu zostaje lekarz pediatra, który dokona rejestracji
 • rejestracja następuje w momencie spełnienia wszystkich poniższych warunków:
  • odesłania pocztą wypełnionego i podpisanego formularza odpowiedzi, dostarczonego wraz z pierwszym numerem czasopisma
  • dokonania pełnej płatności za subskrypcję czasopisma oraz pokrycia kosztów wysyłki
 • formą sprawdzania nabytej wiedzy jest test wyboru, dołączany do każdego numeru czasopisma
 • test składa się z 20 pytań z pięcioma wariantami odpowiedzi, w tym tylko jednym prawidłowym
 • rozwiązanie testu polega na wskazaniu (zaznaczeniu krzyżykiem) jednej i tylko jednej prawidłowej odpowiedzi spośród pięciu wariantów (niezaznaczenie żadnej odpowiedzi lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi jest równoznaczne z nieuznaniem odpowiedzi)
 • organizator przyjmuje, że czas poświęcony na zapoznanie się z artykułami w czasopiśmie, jak również na rozwiązanie testu to 4 godziny
 • za prawidłowe rozwiązanie jednego testu uczestnikowi przysługują 4 punkty edukacyjne
 • za prawidłowe rozwiązanie testu uznaje się zaznaczenie co najmniej 65% poprawnych odpowiedzi testu (13 pytań)
 • maksymalnie za rozwiązanie sześciu testów składających się na każdy okres subskrypcji czasopisma i udziału w programie można otrzymać 24 punkty
 • punkty uzyskiwane w ramach Programu są niepodzielne i nieprzenośne, tzn. może je uzyskać tylko pierwotnie zarejestrowany uczestnik i nie jest możliwa zmiana uczestnika w trakcie trwania Programu
 • potwierdzeniem udziału w Programie oraz ilości zdobytych punktów jest zaświadczenie

3. Obowiązki uczestnika Programu:

 • przyswajanie otrzymanego materiału szkoleniowego
 • samodzielne rozwiązanie testów sprawdzających stopień przyswojenia materiału z danej partii
 • odesłanie każdorazowo rozwiązanych testów pocztą na adres organizatora

4. Prawa uczestnika Programu:

 • uzyskanie pomocy związanej z kwestiami organizacyjnymi Programu
 • otrzymanie certyfikatu poświadczającego zdobytą ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie testów. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające liczbę zdobytych punktów na koniec każdego roku subskrypcji czasopisma.

5. Postanowienia końcowe

 • zabrania się kopiowania formularza odpowiedzi i zgłaszania/rejestrowania osób, dla których nie zamówiono i nie wykupiono uczestnictwa w Programie
 • w przypadku otrzymania wypełnionych testów z identycznym numerem klienta od większej liczby uczestników niż liczba wykupionych egzemplarzy Programu, organizatorzy przyjmą do Programu jako uczestnika/ków tylko taką liczbę osób, dla których opłacono udział w Programie (decydować będzie pierwszeństwo zgłoszenia).