Wymogi redakcyjne

Szanowni Państwo, redakcja "Forum Pediatrii Praktycznej" pod kierownictwem pana prof. dr hab. n. med. Piotra Albrechta serdecznie zaprasza do współpracy redakcyjnej przy kolejnych wydaniach czasopisma. Pragniemy podkreślić, iż dokładamy wszelkich starań, aby miało ono charakter jak najbardziej praktyczny. Z tego też względu zachęcamy do publikacji tekstów naukowych i popularnonaukowych, które będą zawierały opisy przypadków klinicznych – od rozpoznania po zastosowane w danym przypadku leczenie. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące wymagań ogólnych i technicznych.

INFORMACJE OGÓLNE

 • W czasopiśmie „Forum Pediatrii Praktycznej” publikowane są artykuły z zakresu zagadnień ogólnopediatrycznych (w tym z zakresu specjalizacji szczegółowych i pediatrii interdyscyplinarnej) oraz prawa i dokumentacji.
 • Redakcja nie nakłada ograniczeń na autorów w związku z liczbą znaków w artykułach.
 • Artykuł powinien zawierać krótkie streszczenie treści – ok. 750-800 znaków ze spacjami.
 • Proponowane przez redakcję wynagrodzenie to 100 zł brutto za wydrukowaną stronę (z uwzględnieniem piśmiennictwa oraz zdjęć, które autor zamieszcza do artykułu). Wydrukowana strona zawierająca sam tekst to ok. 4000 znaków.
 • Bibliografia na końcu artykułu ułożona powinna być zgodnie z kolejnością cytowania w tekście według schematu: autor/autorzy-tytuł publikacji-wydawnictwo- -miejsce i rok wydania. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość niewydrukowania piśmiennictwa i udostępnienia go czytelnikom w redakcji Wydawnictwa.
 • Redakcja akceptuje artykuły mające więcej niż jednego autora. W takim przypadku redakcja prosi o wskazanie autora do dokonania płatności, wraz z adresem e-mail, na który przesłana zostanie umowa.
 • W miarę możliwości teksty powinny być wzbogacone o dokumentację zdjęciową lub grafiki.
 • Redakcja wnioskuje o wyodrębnienie na początku tekstu słów kluczowych do artykułu (maks. pięć słów/zwrotów kluczowych).
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych artykułów. Akceptowane formy artykułów to przeglądowe i kazuistyczne. Inne po indywidualnym rozpatrzeniu przez redakcję.
 • Artykuł zawierać powinien merytoryczne wprowadzenie do opisywanego zagadnienia, jak również opis przypadku klinicznego.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do podziału pracy na dwie części publikowane osobno oraz do wyboru zdjęć/ /rycin ilustrujących tekst.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma.
 • Zgłaszane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane – zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej.
 • Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów.
 • Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma w formie papierowej na wskazany adres korespondencyjny.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Artykuł powinien zostać dostarczony w postaci edytowalnego pliku tekstowego (.doc/.docx/.odt).
 • Wykresy, tabele, zdjęcia, ryciny zamieszczane w tekście powinny załączone być również w postaci oddzielnego pliku o rozszerzeniu .jpg lub .tiff o rozdzielczości 300 dpi przy podstawie zdjęcia min. 100 mm (szerokość zdjęcia).
 • Wszystkie materiały graficzne powinny zostać ponumerowane cyframi arabskimi, zgodnie z kolejnością odniesień w tekście.

Prace należy przesyłać na adres: Magdalena.Gryniewicz@forum-media.pl.