Dołącz do czytelników
Brak wyników

Studium przypadku

30 sierpnia 2018

NR 22 (Sierpień 2018)

Dlaczego wskaźniki karmienia piersią w Polsce są aż tak niskie? Co i jak należałoby poprawić? Cz. 2

0 651

Niezmiernie ważna jest promocja i upowszechnianie karmienia piersią jako optymalnego sposobu żywienia niemowląt. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Alameida et al. brak profesjonalnego wsparcia laktacyjnego prowadzi do zmniejszenia częstości i długości karmienia piersią [43].

Już w latach 50 XX wieku powstała organizacja La Lache Ligue (działająca na całym świecie) kształcąca i zrzeszająca liderki wspierające matki karmiące. Liderki to matki – wolontariuszki, które same doświadczyły karmienia piersią. Posiadają wiedzę pozwalającą na wspieranie i edukowanie, są przeszkolone i akredytowane według standardów La Leche League. W Polsce działają 3 liderki LLL, a na świecie – 7000 – wyłącznie wolontariuszki.

POLECAMY

30 lat temu powołano do życia IBCLE (ang. International Board of Lactation Consultant Examiners) – Międzynarodową Radę Egzaminatorów, która weryfikuje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności oraz egzaminuje kandydatów na konsultantów laktacyjnych. Kandydat nie musi mieć wykształcenia medycznego, ale zakres wiedzy, którą powinien posiadać, jest bardzo szeroki i interdyscyplinarny, obejmuje 11 dziedzin. Jest również zobowiązany przed przystąpieniem do egzaminu udokumentować swoją praktykę nadzorowaną przez innego konsultanta w bardzo dużej liczbie godzin. I dotyczy to tylko i wyłącznie pracy z matką karmiącą – nie wystarczy pracować na odcinku położniczym czy sali porodowej, być neonatologiem czy pediatrą. Jest ważny pięć lat, po tym czasie egzamin trzeba zdawać ponownie lub można się „recertyfikować” udowadniając swoją aktywność w zdobywaniu aktualnej wiedzy poprzez uzbieranie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych (CERP). Najpóźniej po 10 latach od uzyskania pierwszego certyfikatu wszyscy konsultanci IBCLC muszą zdawać ponownie egzamin. 

Obecnie jest na świecie 27 450 IBCLC (ang. International Breastfeeding Certified Lactation Consultant) w 101 krajach, i certyfikat ten jest uznawany w większości państw na całym świecie, a w USA został uznany za odrębny zawód [www.iblce.org]. W Polsce 96 osób posiada certyfikat IBCLC, a na przykład w Niemczech jest ich 1460 (dane za 2014 r.).

10 lat temu w Polsce pierwszy raz wydano Certyfikaty Doradców Laktacyjnych przygotowywanych i egzaminowanych przez Centrum Nauki o Laktacji. Od 6 lat placówka ta kształci wyłącznie osoby z wykształceniem medycznym. CDL recertyfikuje się co 7 lat przez punkty edukacyjne lub ponowny egzaminem. Aktualny certyfikat posiada w Polsce 479 osób (2017 r.).

Od 2011 roku w Polsce można uzyskać zawód douli. Są to osoby wykształcone i doświadczone również w swoim macierzyństwie, zapewniające ciągłe niemedyczne, fizyczne, emocjonalne i informacyjne wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie. Pojęcie „doula” (w starożytnym języku greckim oznaczające służąca) pojawiło się po raz pierwszy pod koniec lat 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych w książce antropolożki Dany Raphael i określało doświadczoną w swoim macierzyństwie kobietę, która wspiera młodą matkę w karmieniu piersią i opiece nad noworodkiem [www.doula.org.pl]. Obecnie w Polsce jest 145 doul.

Listę osób wspierających matkę karmiącą uzupełniają pracownicy ochrony zdrowia: położne, pielęgniarki i lekarze, zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
z 2007 r. Nr 14, poz., poz. 89 z późn. zm.) oraz ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.).

Programy kształcenia uniwersytetów medycznych rzadko jednak zawierają wiedzę o poradnictwie laktacyjnym, co skutkuje brakiem lub bardzo niewielkim zakresem umiejętności u osób mających bezpośrednio pod opieką matkę i dziecko.

Każda forma dodatkowej opieki oferowanej karmiącym kobietom w porównaniu z rutynową opieką medyczną niesie korzyści dla karmienia piersią, a zwłaszcza poprawia jego jakość, wydłużając okres wyłącznego karmienia piersią. Najbardziej skuteczną formą pomocy okazała się opieka sprawowana przez specjalistów ds. laktacji. W metaanalizie obejmującej 34 badania z randomizacją i 29 385 par matka – dziecko z 14 krajów świata wykazano, że właściwa opieka laktacyjna zwiększa liczbę karmiących w 4 miesiącu i karmiących wyłącznie piersią w 3 miesiącu [45]. 

W Polsce karmienie  rozpoczyna 92–98% matek. Jednak, co czwarta kobieta  nie czuje się przygotowana  do karmienia piersią  po opuszczeniu szpitala.

W Europie najczęściej matki mają możliwość skorzystania nieodpłatne z 3-4 wizyt konsultanta laktacyjnego IBCLC, trwających 1,5 godziny (na ogół na zlecenie lekarza). Takie warunki zapewnia m.in. Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Holandia, Belgia. W wymienionych krajach zapewnione jest również nieodpłatne wypożyczanie matkom sprzętu laktacyjnego z apteki w przypadku stwierdzenia problemów laktacyjnych (na receptę od lekarza). 

Niemcy: 10 nieodpłatnych wizyt personelu medycznego w domu pacjentki po porodzie. Przy problemach laktacyjnych bezpłatne konsultacje laktacyjne Międzynarodowych Certyfikowanych Konsultantów Laktacyjnych (IBCLC). Kobiety z problemem laktacyjnym mają wypożyczany elektryczny laktator na okres czterech tygodni.

Szwecja: w ramach ministerialnego programu zdrowotnego wszystkie szpitale realizują „Program 10 kroków do udanego karmienia piersią” i mają tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” – zapewniają kilkanaście nieodpłatnych wizyt przeszkolonych pracowników ochrony zdrowia, głównie konsultantów laktacyjnych, w domu pacjentki po porodzie.

Francja: we Francji jest 606 IBCLC i mimo tego Francuzki najkrócej karmią piersią wśród wysoko rozwiniętych krajów Europy, prawdopodobnie na skutek bardzo prężnie działających ruchów feministycznych.

Holandia: w Holandii jest 521 IBCLC. Ciąże prowadzą samodzielne położne, ok. 70% dzieci rodzi się w domu, co sprzyja rozpoczynaniu i kontynuowaniu karmienia piersią; matka może mieć wsparcie opiekunki poporodowej i konsultanta laktacyjnego.

Hiszpania: w Hiszpanii we wszystkich szpitalach położniczych zatrudnieni są konsultanci laktacyjni, ale ich wizyty po porodzie opłacają matki.

W Polsce pierwsza Poradnia Zaburzeń Laktacji – działająca do dziś – powstała przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w roku 1987 z inicjatywy dr hab. n. med. Krystyny Mikiel–Kostyry. Kolejną w 1992 roku utworzono w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie. Pracują tam lekarze – pasjonaci, a od 1996 roku – pierwsi polscy konsultanci laktacyjni IBCLC, którzy egzamin zdawali w języku angielskim poza granicami naszego kraju.

Dopiero 26 lipca 2004 roku odbył się pierwszy egzamin IBLCE w języku polskim, do którego przystąpiło 49 osób, a zdało 44. Na ten moment było 48 konsultantów w Polsce – to 12 razy więcej niż było od 1996 roku. Obecnie koordynatorem IBCLE w Polsce jest mgr Malwina Okrzesik.

Tak więc od przeszło 20 lat w Polsce funkcjonują specjaliści ds. laktacji, którzy uzyskali w toku kształcenia podyplomowego III poziom wiedzy o laktacji i umiejętności potwierdzone certyfikatem IBCLC lub jego polskim odpowiednikiem: Certyfikowany Doradca Laktacyjny (CDL). Stanowią grupę zawodową ponad 570 osób (96 IBCLC, 479 CDL). Najwięcej jest wśród nich położnych – ponad 80%, lekarzy – niespełna 10%, pozostałe 10% to pielęgniarki i osoby innych zawodów – w tym niemedycznych. Około 100 doradców laktacyjnych zrzeszonych jest w Polskim Towarzystwie Konsultantów i Doradców Laktacyjnych i zarazem w strukturach międzynarodowych Europejskiego Stowarzyszenia Konsultantów Laktacyjnych (ELACTA – European Lactation Consultants Alliance). 

Pracują w ok. 160 poradniach laktacyjnych umiejscowionych w całej Polsce (najwięcej w województwie mazowieckim) w NZOZ-ach lub prowadzą indywidualne praktyki.

Karmienie piersią  jest najzdrowszym sposobem żywienia niemowląt i małych dzieci. Mleko matki  jest pokarmem pierwszego wyboru dla dzieci zdrowych  i chorych, urodzonych  o czasie i przed terminem. 

Wiadomo, że polskie matki chcą karmić naturalnie, gdyż rozpoczyna karmienie 92–98% matek. Jednak co czwarta kobieta nie czuje się przygotowana do karmienia piersią po opuszczeniu szpitala [8]. Około 60% karmiących matek napotyka na różnego typu problemy laktacyjne oraz brak wiedzy na temat postępowania w laktacji pomimo edukacji przedporodowej [46,47]. 

W Polsce dostęp do specjalisty ds. laktacji jest ograniczony, m.in. z powodu nieodpowiedniej do potrzeb liczby takich osób oraz braku możliwości kontraktowania specjalistycznych porad laktacyjnych. Powoduje to brak ciągłości opieki nad matką i dzieckiem w zakresie karmienia naturalnego. 

Napotykając na problemy, kobiety poszukują pomocy w różnych formach, często nie docierają do specjalistów ds. laktacji, natomiast uzyskują nieaktualne informacje i błędne porady skutkujące zaburzeniami i powikłaniami laktacji, niepotrzebnym dokarmianiem i skracaniem czasu karmienia naturalnego. Wielokrotnie „ratują się same” poprzez dokarmianie mieszanką modyfikowaną lub zupełnie rezygnują z karmienia piersią. Pracownicy ochrony zdrowia często nie mając możliwości konsultacji laktacyjnej, rozwiązują problem poprzez suplementację produktami mlekozastępczymi [47]. 

Zapewnienie matkom podstawowej opieki zdrowotnej i w jej ramach podstawowej opieki laktacyjnej jest niewystarczające, zwłaszcza w przypadku złożonych, skomplikowanych, trudnych diagnostycznie problemów. Brak wiedzy i czasu na zajęcie się problemami laktacji podczas rutynowych wizyt u lekarza pediatry, ginekologa czy położnej jest dobrze udokumentowane w piśmiennictwie światowym [48].

Gdzie i kto udziela porad laktacyjnych

W badanych 62 polskich Szpitalach Przyjaznych Dziecku oferowano matkom specjalistyczne porady laktacyjne w punktach laktacyjnych przyszpitalnych (51% szpitali) oraz poradniach laktacyjnych (44%). W roku 2003 udzielano porad w 27% tych szpitali, udzielono tam 5625 udokumentowanych porad, a w roku 2004 – 78% szpitali oferowało to świadczenie, udzielono tam łącznie 11 352 porad. Wzrost był związany ze znacznym zwiększeniem liczby konsultantów IBCLC w Polsce w 2004 roku [49]. 

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu porady laktacyjne nieodpłatne dla pacjenta realizowane są w ramach kontynuacji Programu OAE (Fundusze Norweskie) „Zdrowa matka, zdrowy noworodek” (porady realizowane w ramach przyszpitalnej Poradni Laktacyjnej oraz Banku Mleka Kobiecego).

W roku 2014 udzielono 750 porad, z czego 450 pierwszorazowych (dominowały matki/dzieci w 1. roku karmienia piersią). W 2014 r. odbyło się ponad 3100 porodów, z czego ok. 14% kobiet skorzystało po raz pierwszy z porady laktacyjnej. Poradnia działa 2 godziny 4 razy w tygodniu, dodatkowo w BMK 1–2 godz. 5 razy w tygodniu [50].

Podsumowanie

Karmienie piersią jest najzdrowszym sposobem żywienia niemowląt i małych dzieci. Mleko matki jest pokarmem pierwszego wyboru dla dzieci zdrowych i chorych, urodzonych o czasie i przed terminem. Wyłączne karmienie piersią (WKP) przez pierwszych 6 miesięcy życia zalecają światowe i europejskie organizacje i towarzystwa naukowe zajmujące się dziećmi, żywieniem i zdrowiem publicznym. Karmienie mlekiem kobiecym nie jest tylko kwestią wyboru stylu życia, ale poważnym zadaniem zdrowia publicznego. Nie określono górnej granicy wieku dla karmienia piersią, zalecając jego kontynuację w czasie wprowadzania żywności uzupełniającej. Zgodnie z polskimi zaleceniami po 12. miesiącu życia karmienie piersią powinno być kontynuowane tak długo, jak będzie to pożądane przez matkę i dziecko.

Przygotowanie do karmienia naturalnego odbywa się już w okresie prekoncepcyjnym, ale szczególnie w okresie ciąży. Rozpoczęcie karmienia odbywa się tuż po urodzeniu dziecka, jeszcze na sali porodowej, w kontakcie skóra do skóry. Kolejne karmienia odbywają się podczas pobytu matki i dziecka w oddziale szpitala, gdzie matka powinna otrzymać prawidłowy instruktaż techniki karmienia. W oddziale położniczo-noworodkowym powinna odbyć się pierwsza ocena umiejętności dziecka w zakresie ssania i pobierania pokarmu z piersi, a matki powinny nabyć umiejętność oceny dobowych wskaźników skutecznego karmienia. Postępowanie opisane w standardzie opieki okołoporodowej nie zostało upowszechnione i nie jest rutynowo stosowane. 

Podstawową opiekę laktacyjną powinien zapewniać odpowiednio przygotowany personel oddziału położniczego. Opieka powinna być kontynuowana po wypisie ze szpitala przez lekarza POZ i położną podstawowej opieki zdrowotnej. W czasie 4 wizyt patronażowych położne powinny prowadzić edukację zdrowotną i udzielać podstawowych porad w zakresie kamienia piersią i laktacji. Matka może korzystać z opieki położnej do końca laktacji, a dziecko po ukończeniu 2. miesiąca życia zostaje przekazane pielęgniarce POZ.

Po opuszczeniu szpitala  każda matka powinna mieć dostęp do specjalistycznej opieki laktacyjnej, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza lub położną podstawowej opieki zdrowotnej lub nawet  bez skierowania. 

Przedstawiona opieka odpowiada opisanej w literaturze „podstawowej poradzie laktacyjnej”, którą może zapewnić osoba sprawująca opiekę nad matką i dzieckiem, w tym celu wiedza i umiejętności personelu powinny zostać podniesione do poziomu II wiedzy o laktacji [51,52,53]. 

Specjaliści ds. laktacji mają również wiele zadań do wypełnienia w szpitalu, a zwłaszcza w oddziałach III poziomu referencyjności [54]. Zaleca się zatrudnienie co najmniej 1 osoby – specjalisty ds. laktacji (lekarz, położna, pielęgniarka) na 5 stanowisk intensywnej terapii noworodka w III po-
ziomie referencyjności. W I i II poziomie za wystarczającą liczbę specjalistów ds. laktacji uznaje się 1 na 10 łóżek. 

Po opuszczeniu szpitala każda matka powinna mieć dostęp do specjalistycznej opieki laktacyjnej, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza lub położną podstawowej opieki zdrowotnej lub nawet bez skierowania. Wszak porada laktacyjna musi odbyć się szybko, w czasie, kiedy jest jeszcze szansa na poprawę laktacji u matki i/lub rozwiązanie problemów matki lub dziecka w tym zakresie. 

Przypadek pierwszy

Trzytygodniowy noworodek został przyjęty do Kliniki Neonatologii z powodu braku przyrostu masy ciała. Z wywiadu dziecko pochodziło z CI, PI, urodziło się drogami natury z masą ciała 3450 g, w stanie ogólnym dobrym. Po porodzie stosowano kontakt „skóra do skóry“ przez 2 godziny, ale według słów mamy dziecko przyssało się do piersi na krótko, a potem zasnęło. W trakcie pobytu w szpitalu pozostawali w systemie rooming-in, położna pytała, czy mama daje sobie radę, ale widząc dziecko przy piersi, nie udzieliła porad związanych z karmieniem i nie przekazała informacji dotyczących laktacji i karmienia piersią. W drugiej dobie życia wypisano dziecko z matką do domu, z masą ciała 3150 g z zaleceniem karmienia piersią. Mama od zawsze była przekonana, że własne dziecko może i powinna karmić tylko piersią. Wiedziała, że jest to najlepszy sposób żywienia od urodzenia do co najmniej 6 miesiąca życia i chciała wyłącznie karmić piersią. Położna przyszła na wizytę patronażową po tygodniu od wypisu, nie wpisała wizyty do książeczki zdrowia, ale powiedziała, że stan dziecka jest dobry i nadal mama powinna przystawiać dziecko tylko do piersi. Jednak mama nie czuła się zbyt pewnie, zatem zgłosiła się do P...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy