Zaburzenia napadowe okresu noworodkowego

Studium przypadku

Diagnostyka różnicowa zaburzeń napadowych jest niezwykle istotna, jednocześnie stanowi pewnego rodzaju trudność dla klinicystów. Wynika to z subtelnych, niekiedy trudnych do zauważenia różnic w objawach klinicznych pomiędzy zaburzeniami napadowymi o cechach padaczkowych i niepadaczkowych. Częstość występowania napadów niepadaczkowych u dzieci we wczesnym okresie życia jest około 10-krotnie większa w porównaniu z napadami drgawkowymi. Pomimo tego nadal mamy do czynienia z nadrozpoznawalnością padaczki, co prowadzi do niepotrzebnego włączania leczenia przeciwdrgawkowego u dziecka, a także socjo-ekonomicznego obciążania jego rodziny. Niezwykle ważna jest znajomość innych stanów napadowych, takich jak drżenia, mioklonie, hiperekpleksja, ruchy dystoniczne, a nawet czkawka, obserwowanych we wczesnym okresie życia dziecka i wykluczenie ich przed ostatecznym rozpoznaniem padaczki. Opisane w niniejszym artykule przyczyny występowania drgawek mogą okazać się pomocne w procesie diagnostycznym, co w efekcie może przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków błędnego rozpoznania padaczki oraz włączania leczenia przeciwdrgawkowego.

Uważa się, że niedojrzałość układu nerwowego noworodków jest przyczyną zwiększonego ryzyka pojawienia się drgawek oraz innych zachowań, które nie mają charakteru zaburzeń padaczkowych, a ze względu na wiek dziecka oraz zachodzące procesy adaptacyjne, są trudne w interpretacji oraz różnicowaniu z napadami padaczkowymi. Obserwowane w okresie noworodkowym stany napadowe budzą zrozumiały niepokój co do stanu zdrowia dziecka oraz dalszego rokowania. Skłania to do jak najszybszego postawienia prawidłowego rozpoznania oraz, w razie konieczności, wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jednocześnie obserwuje się nadrozpoznawalność padaczki u najmłodszych dzieci, co może prowadzić do niepotrzebnego leczenia przeciwdrgawkowego oraz narażania pacjenta oraz jego rodzinę na obciążenia psychiczne i socjologiczne. Dlatego tak ważna jest znajomość innych stanów napadowych obserwowanych we wczesnym okresie życia dziecka i wykluczenie ich przed ostatecznym rozpoznaniem padaczki. 
Autorki niniejszego artykułu dokonały przeglądu najczęstszych niepadaczkowych zaburzeń napadowych obserwowanych w populacji noworodkowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obraz kliniczny, objawy prodromalne, czynniki prowokujące oraz inne symptomy charakterystyczne dla tego typu stanów napadowych.

Drżenia 

Drżenia są najczęstszymi zaburzeniami ruchowymi obserwowanymi w okresie noworodkowym [1]. Pojawiają się zwykle w pierwszych 3 dobach życia i mogą dotyczyć nawet 2/3 zdrowych noworodków [2, 3]. 
Drżenia są mimowolnymi, rytmicznymi ruchami oscylacyjnymi o jednakowej amplitudzie wokół ustalonej osi, wynikającymi z naprzemiennego działania mięśni agonistów i antagonistów. Można je podzielić na drobnofaliste (o wysokiej częstotliwości – większej niż 6 Hz, i niskiej amplitudzie – mniejszej niż 3 cm) lub grubofaliste (o niskiej częstotliwości – mniejszej niż 6 Hz, i wysokiej amplitudzie – 3 cm lub więcej) [3]. 
Drżenia mogą być objawem klinicznym zarówno stanu fizjologicznego, jak i patologicznego. Drżenia fizjologiczne są często izolowanym objawem u zdrowych noworodków bez powikłań okołoporodowych w wywiadzie i wydają się związane z procesem dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego. Jedna z teorii przypisuje drżenie nadmiernemu odruchowi rozciągania mięśni, spowodowanemu przejściową niedojrzałością rdzeniowych interneuronów hamujących [4]. Druga hipoteza mówi o podwyższonym poziomie noradrenaliny u prezentującego drżenia noworodka, jako części procesu adaptacji do życia pozamacicznego [5]. Na podstawie badań obserwacyjnych stwierdzono, że nawracające drżenia występują częściej u noworodków z niską masą urodzeniową, głównie podczas snu, aktywnego czuwania, płaczu lub w sytuacjach stresowych [6]. Dodatkowo stwierdzono większe ryzyko pojawienia się drżeń u noworodków matek z rozpoznaną cukrzycą ciążową, tyreotoksykozą, sepsą, stanem przedrzucawkowym, niewydolnością łożyska oraz powikłanym porodem [7]. Stwierdzono zależność występowania drżeń i nadpobudliwości ruchowej u niemowląt karmionych piersią, których matki spożywały nadmierną ilość czekolady, kawy i herbaty [8, 9]. 
Istnieją również doniesienia sugerujące, że nasilone drżenia mogą być najwcześniejszym objawem niedoboru witaminy D u noworodka [10]. 
Drżenia o charakterze patologicznym mogą mieć związek z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną, krwotokiem śródczaszkowym, zaburzeniami elektrolitowymi i metabolicznymi (hipokalcemią, hipoglikemią, nadczynnością tarczycy), posocznicą, hipotermią i odstawieniem leków [1, 2, 3]. Opisuje się związek drżeń z narażeniem płodu na działania leków (opiaty, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) lub substancji toksycznych, takich jak marihuana, kokaina, wziewne substancje lotne, nie stwierdzono natomiast zależności w przypadku używania przez matkę alkoholu 
lub nikotyny [1, 6].
Znana jest również autosomalna dominująca postać drżenia, nazywana rodzinnym drżeniem brody, która charakteryzuje się mimowolnym drżeniem podbródka i dolnej wargi. Obserwuje się je szczególni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI