Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i dokumentacja

9 czerwca 2018

NR 13 (Luty 2017)

Odmowa zgody na leczenie dziecka w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia

604

Warunkiem koniecznym dla działań lekarza jest zgoda pacjenta (art. 32 i n. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 15 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej). Jej udzielenie pozwala na ingerencję w integralność fizyczną pacjenta, oczywiście w ustalonym z nim uprzednio zakresie. Zgoda uchyla bezprawność działania. Jeśli lekarz działa w jej granicach, niemożliwym jest w takich wypadkach postawienie mu zarzutu winy. Czasami jednak lekarz spotyka się z odmową zgody na leczenie, a sprawa nabiera szczególnego znaczenia, gdy dotyczy dzieci. Jak powinien postąpić lekarz w sytuacji zagrożenia zdrowia czy nawet życia małoletnich pacjentów, gdy ich opiekunowie odmawiają zgody na leczenie, jakie w związku z tym posiada uprawnienia i jakie działania może czy nawet powinien podjąć – o tym w poniższym artykule. 

Wyrażenie zgody

By zgoda mogła zostać wyrażona świadomie, lekarz musi poinformować pacjenta o jego problemach zdrowotnych i proponowanych w związku z tym działaniach. Poprzez zgodę bowiem pacjent akceptuje ryzyko zabiegu i przejmuje je na siebie. Nie akceptuje jednak w żaden sposób niedbalstwa ze strony lekarza ani żadnej innej postaci winy (braku wiedzy i kwalifikacji, niestaranności, nieudolności, nieuwagi, nieostrożności itp.). Chory ma prawo do wyrażenia zgody bądź jej odmowy nawet bez względu na zagrożenie swego życia lub zdrowia, która to decyzja może nieść takie ryzyko. Tak więc każdy dorosły pacjent ma prawo do decydowania, do samostanowienia o sobie [1]. Inaczej rzecz wygląda w przypadku pacjentów niepełnoletnich, którzy sami w sposób prawnie skuteczny nie mogą ani zgody wyrazić, ani jej odmówić. Nie działają oni bowiem samodzielnie, lecz poprzez swoich opiekunów bądź przedstawicieli. 

POLECAMY

Sposób pozyskania zgody

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt: III CSK 227/11, sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, nie może być traktowana jako zgoda w rozumieniu art. 32 i 34 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.), dlatego tak istotną czynnością jest zebranie wywiadu i należyte przygotowanie pacjenta do badania.
Lekarz, przeprowadzając wywiad z opiekunem dziecka, powinien przede wszystkim dowiedzieć się, jaki jest powód zgłoszenia się do lekarza, następnie zebrać wiadomości na temat przebytych chorób, stosowanych leczeń i zabiegów operacyjnych, dotychczasowego rozwoju itp.
Należy zauważyć różnice w zakresie uprawnień przysługujących przedstawicielowi ustawowemu a opiekunowi faktycznemu. Przedstawiciel ustawowy to najczęściej rodzic posiadający pełnię praw rodzicielskich bądź osoba ustanowiona w sposób prawny do sprawowania opieki nad dzieckiem. Opiekun faktyczny to osoba wykonująca stałą pieczę nad pacjentem, ale bez obowiązku ustawowego. Zazwyczaj powodem sprawowania pieczy jest wiek pacjenta. Opiekun faktyczny może wyrazić zgodę za małoletniego jedynie na badania niestwarzające podwyższonego ryzyka, dotyczące rutynowych czynności medycznych, to znaczy takie, które wiążą się z podstawowymi czynnościami lekarza, polegającymi na oględzinach ciała i badaniu fizykalnym. Na przeprowadzenie badań niebędących badaniami rutynowymi ani podstawowymi nie wystarczy zgoda samego opiekuna faktycznego. 
Podstawową zasadą postępowania wobec małoletnich – tych, którzy nie ukończyli 16. roku życia – jest odebranie tzw. zgody zastępczej wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego (rodziców czy opiekuna prawnego). W takim wypadku nie jest wymagana zgoda od małoletniego pacjenta. Uzyskanie zgody zastępczej legalizuje podejmowane przez lekarza czynności. 
Pomimo że od pacjenta, który nie ukończył 16. roku życia, nie jest wymagana zgoda, to lekarz powinien również wysłuchać zdania małoletniego pacjenta. Posiada on prawo, aby uzyskać informacje odnoszące się do jego stanu zdrowia.
W przypadku gdy pacjent ukończył 16. rok życia (a nie ukończył 18 lat), wymagana jest zarówno zgoda przedstawiciela ustawowego, jak i samego pacjenta (tzw. zgoda kumulatywna). Zgoda małoletniego stanowi warunek sine qua non dla przeprowadzenia badania. Zatem pacjent, który ukończył 16. rok życia, współdecyduje z przedstawicielem ustawowym, tj. rodzicem lub opiekunem prawnym. Zgodnie z art. 13 Kodeksu Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r. (tekst jednolity; zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy) obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia, może on więc wyrazić zgodę na leczenie, ale jest także uprawniony do sprzeciwu wobec interwencji medycznej. Wyrokiem z dnia 31 marca 2006 r., sygn. akt: I ACa 973/05, Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, iż zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy. Lekarz w swym postępowaniu wobec osoby, która ukończyła 16. rok życia, powinien kierować się zasadą, że jej także przysługują wszystkie uprawnienia pacjenta ujęte w polskim systemie prawnym. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), pacjent ma prawo m.in. do samodecydowania o sobie, poszanowania integralności fizycznej i psychicznej, do poszanowania prywatności.
Dopiero po ukończeniu 18. roku życia pacjent może samodzielnie wyrazić zgodę. Nie oznacza to jednak, że przedstawiciel małoletniego musi być obecny przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego. Nie jest również zastrzeżone, że jego zgoda musi być wyrażona w bezpośredni sposób, tj. osobiście bądź na piśmie, choć lekarz może na tej podstawie odmówić udzielenia świadczenia i poinformować, że udzieli go dopiero po uzyskaniu zgody od rodziców lub opiekunów. Są jednak lekarze, którzy mimo braku zgody bezpośredniej zgadzają się na udzielenie świadczenia, nie zawsze zatem przyjście z rodzicami będzie stanowić warunek konieczny do uzyskania świadczenia. 
Ponieważ żaden przepis nie reguluje, czy zgoda ma być wyrażona osobiście przez przedstawiciela ustawowego, należy uznać za wystarczające do udzielenia świadczenia zdrowotnego samo zapewnienie małoletniego, że „rodzice wiedzą i się zgadzają”. Tego rodzaju oświadczenie małoletniego można uznać za wyrażone w związku z zawarciem powszechnej umowy w codziennych sprawach, do czego prawo ma nawet osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jaką jest małoletni. Lekarz, wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, nie ma obowiązku informować rodziców lub opiekunów małoletniego pacjenta o tym, że ten był jego pacjentem. Taki obowiązek pojawia się dopiero wówczas, gdy rodzice lub opiekunowie wyrażą chęć skorzystania ze swojego prawa do informacji. Za łamanie przepisów ustawy lekarzowi grożą sankcje na podstawie przepisów o odpowiedzialności zawodowej. Postępowanie przeciwko lekarzowi odbywa się jednak dopiero na skutek złożenia skargi przez osobę uprawnioną, tj. w danym przypadku rodzica bądź opiekuna dziecka, któremu udzielono świadczenia. Ponadto lekarze bardzo często chronieni są przez samych pacjentów, którym zależy na prywatności i zachowaniu konkretnych faktów w tajemnicy.
W kontekście powyższych rozważań można postawić pytanie, czy lekarz ma prawo odmówić przyjęcia dziecka poniżej 13. roku życia, które zgłosi się do niego samo. Lekarz co do zasady ma prawo odmówić udzielenia porady dziecku w tym wieku, jeśli zgłasza się ono bez przedstawiciela ustawowego. Podstawę do odmowy będą stanowić głównie przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, gdzie w art. 32 wskazano, m.in. że lekarz może przeprowadzić badanie małoletniego po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego. Ponadto w art. 31 ust. 6 i 7 tejże ustawy stwierdzono, że w przypadku pacjenta, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania. 
Ponadto zagadnienia związane ze stanem zdrowia dziecka są na tyle istotne, że podkreślając rolę rodzica podczas udzielania porady, można powołać się, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który w art. 95 § 1 wskazuje, że władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek rodziców do wykonywania pieczy nad osobą dziecka. W trakcie udzielania porady lekarz przeprowadza najczęściej badanie przedmiotowe i podmiotowe, co wymaga zebrania wywiadu, czyli m.in. informacji o dotychczasowym leczeniu, reakcji na leki lub też innych obserwacji dotyczących stanu zdrowia, informacji, jakich najczęściej może udzielić jedynie dorosły opiekun. Wydaje się oczywiste, że dziecko z powodu wieku nie zawsze jest w stanie samodzielnie udzielić informacji o swoim stanie zdrowia. Chociażby na tej podstawie lekarz może uzależnić przeprowadzenie badania dopiero w obecności osoby dorosłej, odpowiedzialnej za dziecko. 
Lekarz nie może jednak odmówić przyjęcia dziecka bez jego opiekuna w sytuacji, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia u dziecka oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. 

Sprzeczność oświadczeń woli

Wątpliwości może rodzić przypadek uzyskania dwóch różnych, sprzecznych oświadczeń woli. Sprzeczne ze stanowiskiem pacjenta stanowisko jego przedstawiciela ustawowego uniemożliwia rozpoczęcie czynności medycznych. W takiej sytuacji podstawą działania lekarskiego powinna być decyzja sądu opiekuńczego. Orzeczenie sądu jest wtedy wiążące dla lekarza. Praktyka pokazuje, że trudno przewidzieć, a tym bardziej uregulować przepisami wszystkie mogące wystąpić sytuacje. Ustawodawca wziął pod uwagę jeszcze jedną okoliczność – brak zgody opiekuna prawnego lub jego nieobecność w sytuacji, gdy badanie lub inna interwencja medyczna są bezwzględnie wskazane, konieczne, a osoba małoletnia z powodu wieku nie może wyrazić skutecznej prawnie decyzji w przedmiocie przyzwolenia na te czynności. W opisanym przypadku, lekarz może rozpocząć odpowiednie działania po uzyskaniu zgody pełnoletniego opiekuna faktycznego (który np. sprawuje opiekę pod nieobecność opiekuna prawnego) lub decyzji sądu opiekuńczego. 

Przypadki odmowy zgody 

Dopuszczalna jest również odmowa zgody przez samego lekarza na zabieg medyczny w sytuacji, gdy prowadzi to do naruszenia interesów ochrony życia osób trzecich. Sytuację taką reguluje art. 162 § 2 k.k., który stanowi: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub inne osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”. Przepis ten ma ponadto § 2, który brzmi: „Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej”. Obowiązek udzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie może prowadzić do konfliktu z wyrażeniem woli osoby zagrożonej sprzeciwiającej się udzielaniu jej pomocy. Dotyczy to w pierwszym rzędzie pomocy lekarskiej. Lekarz, który uszanuje wolę osoby zagrożonej, oczywiście zdolnej do wyrażenia takiej woli, nie może odpowiadać za przestępstwo z art. 162 § 1 k.k. [por. 2]. Zatem przykładowo, w obecnym stanie prawnym, skuteczna jest odmowa zgody na pobranie krwi od każdego, w tym krewnego, także rodzica, który ma odpowiednią grupę krwi, nawet gdy dziecku przy zaniechaniu transfuzji krwi grozi śmierć. 
Podobny konflikt może mieć miejsce w przypadkach związanych z patologią ciąży, która wymaga zabiegu operacyjnego na płodzie, gdy matka (osoba pełnoletnia, o pełnej zdolności do czynności prawnych) odmawia zgody na zabieg albo na cesarskie cięcie. Interwencja medyczna, która może przynieść korzyść dziecku, możliwa jest jedynie za pośrednictwem interwencji medycznej wobec matki. Należy zauważyć że nie chodzi jednak o jakąkolwiek interwencję medyczną, ale na ogół o zabieg operacyjny, a więc zabieg związany z podwyższonym ryzykiem. W sytuacji współistniejącego ryzyka obu podmiotów, nawet jeśli ryzyko te nie jest ze sobą równoważne, iluzoryczna jest pewność co do prognozowania szans leczniczych przez lekarzy. Faktem powszechnie znanym jest, że żaden zabieg operacyjny, w szczególności w znieczuleniu ogólnym, nie jest rutynowy. Trzeba uznać, że prawo kobiety ciężarnej do odmowy zgody na interwencję medyczną, w szczególności na zabieg operacyjny przeważa nad interesami poczętego dziecka [3]. 
Niezwykle problematycznym w praktyce kazusem jest podawanie krwi osobie małoletniej przy jednoczesnym sprzeciwie przedstawiciela prawnego takiej osoby (świadkowie Jehowy). Zgodnie z poglądem głoszonym przez doktora R. Kubiaka, sprzeciw taki powinien zostać przełamany, a na poparcie swojej tezy doktor przytacza dwa orzeczenia sądów amerykańskich. W orzeczeniach tych uwidoczniona jest specyfika swobody praktyk religijnych, która jednak n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy