Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i dokumentacja

28 czerwca 2019

NR 27 (Czerwiec 2019)

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka dla żłobków i przedszkoli – wymóg prawny ?

0 856

Wiele żłobków oraz przedszkoli przed przyjęciem do siebie dziecka lub gdy wraca ono po przebytej chorobie prosi rodziców o przyniesienie zaświadczenia o jego stanie zdrowia oraz potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do jego pobytu w przedszkolu czy żłobku. Dyrektorzy tychże placówek powołują się przy tym na zapisy ich wewnętrznych statutów czy regulaminów. Tymczasem żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi o tym, by placówki te miały prawo do takich żądań, a lekarze – obowiązek wystawienia zaświadczeń. 
By żądanie było bowiem zgodne z literą prawa, musi istnieć dla niego podstawa prawna, 
a w przypadku zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka (jako świadczenia niepochodzącego ze środków publicznych) taka podstawa nie istnieje.

Czy można żądać od rodziców zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola bądź żłobka? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. 

POLECAMY


Skąd problem?


Kwestia wydawania zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka być może wydaje się nieistotna, ale wystarczy przejrzeć wyszukiwarkę internetową, by dostrzec, jak powszechne jest żądanie tego typu zaświadczeń przez instytucje żłobków oraz przedszkoli i jak dużej liczby rodziców ona dotyka. Niejednokrotnie bywa źródłem trudności, a także kontrowersji. Trudności dotykają w głównej mierze rodziców, którzy muszą udać się wówczas przynajmniej dwukrotnie do lekarza (pierwszy raz w związku z chorobą, kolejny raz z wyleczonym już dzieckiem, by poprosić o wydanie takiego dokumentu); nierzadko mają problem z uzyskaniem takiego zaświadczenia. Wiąże się to również dla pracującego rodzica z pozostaniem przynajmniej jeden dzień dłużej z dzieckiem w domu oraz z nieobecnością w pracy. Niekiedy rodzice i dzieci muszą czekać na kolejną wizytę, co wszystko wydłuża. Dodatkową bolączką jest konieczność zaprowadzenia dziecka z osłabioną po chorobie odpornością do przychodni i narażanie go na kolejne zachorowanie – tylko po to, by lekarz stwierdził, że w danym momencie jest już zdrowe. 

Być może pracownicy żłobków i przedszkoli kierują się przy stawianiu żądania dostarczenia zaświadczeń dobrem innych dzieci, jednakże takiej praktyce sprzeciwiają się sami lekarze. Wskazują oni, że nie ciąży na nich żaden prawny obowiązek wystawiania takich dokumentów, a w konsekwencji nie powinni nawet tego robić w godzinach pracy w przychodni, która jest przecież instytucją publiczną. Z jakiej racji mieliby również wykonywać takie zadanie po godzinach pracy, zwłaszcza że prawo w ogóle nie przewiduje takiego obowiązku. Co więcej, lekarze przestrzegają, że wizyta po przebytej chorobie stanowi kolejne zagrożenie dla małego dziecka. 

Już na marginesie podnieść należy problem przeciążenia przychodni i fakt, iż liczba wizyt lekarskich w danym dniu jest ograniczona. Tym bardziej w sezonie wzmożonych zachorowań zawsze jest więcej osób chcących dostać się na wizytę niż miejsc do wykorzystania przez pacjentów danego dnia. W wielu przychodniach pacjenci ustawiają się w kolejce pod jej drzwiami jeszcze na długo przed otwarciem, a telefoniczne umówienie wizyty jest w zasadzie niemożliwe. Lekarze pracujący w przychodniach protestują przeciwko przyprowadzaniu wyleczonych, zdrowych już dzieci również z powodu odbierania możliwości zbadania tych dzieci, które naprawdę potrzebują diagnozy pediatrycznej i zastosowania względem nich leczenia. 

Wielu lekarzy zwraca uwagę na to, że gdyby chcieli stwierdzić z całą pewnością, że dane dziecko jest zdrowe, tak naprawdę musieliby przeprowadzić szereg specjalistycznych badań i wątpliwe jest, czy w ogóle można zaświadczać o zdrowiu dziecka bez wykonania tego typu badań. Ogólne badanie pediatryczne może bowiem nie być wystarczające dla takiego stwierdzenia, a jedynie dla postawienia tezy, że u dziecka nie ma zewnętrznych objawów żadnej choroby. Tym samym sens wydania zaświadczeń traci w ogóle na znaczeniu, nie świadczą one bowiem o tym, o czym świadczyć powinny, a ich wartość jako dokumentu staje się wątpliwa.


Brak obowiązku prawnego 


By żądanie było zgodne z literą prawa, musi istnieć dla niego podstawa prawna. W przypadku zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka taka podstawa nie istnieje. Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi o tym, że placówki mają prawo żądać tego typu zaświadczeń, a lekarze – obowiązek je wystawiać. Nadal jednak bardzo wiele placówek, zwłaszcza publicznych, przed przyjęciem do siebie dziecka lub gdy wraca ono po chorobie, prosi rodziców o przyniesienie zaświadczenia, że ich pociecha jest zdrowia i już nie zaraża. Lekarze rodzinni przekonują rodziców, że takie zaświadczenia nie tylko nie są konieczne, ale żądanie tych dokumentów nie ma żadnej podstawy prawnej. Dyrektorzy żłobków powołują się natomiast na zapisy swoich statutów czy regulaminów.

Tymczasem ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w swym art. 16 ust. 1 pkt 1 wskazuje świadczenia, jakie nie przysługują świadczeniobiorcom korzystającym z publicznej opieki zdrowotnej, świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują: orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
 

 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydawane na życzenie rodziców i potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w przedszkolu czy żłobku, nie jest świadczeniem gwarantowanym ze środków publicznych, dlatego lekarz nie ma obowiązku go wystawić. 

Podsumowując, zaświadczenia o tym, że dziecko jest zdrowe, czy nawet zaświadczenie, że lekarz nie widzi przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka lub przedszkola, nie przysługują na życzenie od lekarza przyjmującego w placówce publicznej. Równa się to z tym, że lekarz w trakcie wizyty w przychodni publicznej nie powinien udzielać świadczenia, które nie przysługuje świadczeniobiorcom. Niektóre z przychodni, chcąc w jakiś sposób rozprawić się z problemem i niejako odstraszyć rodziców, pobierają opłatę za wystawienie takiego zaświadczenia. Zdarzają się jednak również przypadki, że rodzic, spotykając się z odmową ze strony lekarza pracującego w publicznej przychodni, decyduje się na wizytę prywatną. 


Źródło żądań


Pojawia się pytanie, skąd w ogóle biorą swe źródło żądania dostarczenia zaświadczeń, pozbawione przecież jakiejkolwiek podstawy prawnej. Wśród osób prowadzących placówki, takie jak żłobki i przedszkola, często panuje niesłuszne przekonanie, że mają uprawnienie do żądania tego typu zaświadczeń. To mylne przekonanie znajduje swój wyraz w utworzonych w opozycji względem obowiązującego prawa statutów bądź regulaminów żłobka czy przedszkola oraz w umowach o świadczenie opieki nad dzieckiem zawartej przez opiekuna z daną placówką. Przed przyjęciem dziecka bardzo często dana placówka przedkłada do podpisania umowę, w której t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy