Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i dokumentacja

21 grudnia 2018

NR 24 (Grudzień 2018)

Przewodnik dla pediatrów – jak otworzyć podmiot leczniczy Część 2.

0 140

Umowy z podwykonawcami 

Podmiot leczniczy chcący zawrzeć umowę z NFZ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej musi spełnić warunki wynikające z Rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248). Aby warunki zostały spełnione, poza wyposażeniem w odpowiedni sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, konieczne jest podpisanie umów z podwykonawcami na świadczenia, których zleceniodawca samodzielnie wykonać nie może. Najczęściej będą to umowy na świadczenia laboratoryjne, radiologiczne czy ultrasonograficzne. Podmioty, z którymi zostaną zawarte umowy, muszą zostać wskazane jako podwykonawcy w koncie SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji), na tzw. Portalu Potencjału. 
Istotne jest w odniesieniu do podwykonawców to, że Narodowy Fundusz Zdrowia odrębnie kontraktuje tzw. nocną oraz świąteczną opiekę zdrowotną. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowani organizowaniem takiej opieki, powinniśmy wśród najbliższych podmiotów medycznych wybrać ten, który opieką taką obejmie pacjentów zapisanych do zakładu i kierować do niego chorych w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy.

Konto SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji)

W celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ konieczne jest posiadanie konta SZOI. Portal Świadczeniodawcy SZOI to System Zarządzania Obiegiem Informacji, który służy do komunikacji między danym Oddziałem Wojewódzkim NFZ a świadczeniodawcą. Umożliwia on wymianę plików, takich jak przykładowo raporty statystyczne czy raporty rozliczeniowe. Ponadto pozwala na rejestrację struktury organizacyjnej, harmonogramów pracy jednostek podmiotu i personelu, a także umów z podwykonawcami. Podmiot chcący rozpocząć pracę w oparciu o Portal SZOI powinien zapoznać się z regulaminem, który określa warunki korzystania z systemu, a następnie przesłać do odpowiedniego oddziału NZF wypełniony formularz rejestracyjny. Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ z 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia określa warunki korzystania z Regulaminu oraz z samego Portalu. Procedurę uzyskania dostępu do SZOI zamyka Oddział Wojewódzki NFZ, który tworzy konto dostępowe, a dane (PIN i hasło) potrzebne do logowania przesyła na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

System eWUŚ

Świadczeniodawca obowiązany jest również do uzyskania we właściwym oddziale NFZ upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (w skrócie: eWUŚ). System eWUŚ umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Odpady medyczne

Kolejną formalnością do spełnienia przy otwarciu podmiotu leczniczego jest zawarcie umowy z firmą, która będzie odbierała odpady medyczne. Gospodarkę odpadami reguluje odpowiednie rozporządzenie, tj. Rozporządzenie ministra zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. Z 2010 r. Nr 139, poz. 940).

Kryteria osobowe

Warunki podjęcia i wykonywania działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarza zawarte są w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654). Wynika z nich, iż aby lekarz mógł wykonywać działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską, jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
 2. nie może być:
  • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
  • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
  • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
 3. dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych,
 4. uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 5. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli lekarz chce prowadzić indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, musi posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych. 
Dodać trzeba, że lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na listę członków izby lekarskiej. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie lekarskiej. 
Te same kryteria osobowe musi spełniać lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej. 
Natomiast podjęcie działalności leczniczej przez inny podmiot (NZOZ) wymaga spełnienia poniższych warunków: 

 • posiadania pomieszczeń lub urządzeń, odpowiadających określonym wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym; 
 • stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych; 
 • zapewnienia, aby świadczenia zdrowotne były udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne; 
 • zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Obowiązki ww. podmiotu leczniczego powinny być wykonywane przez kierownika tego podmiotu. 

Wpis do rejestru podmiotów leczniczych

Po dokonaniu powyższych czynności i spełnieniu kryteriów osobowych wnioskujemy do NFZ o podpisanie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Oprócz wniosku niezbędne będzie ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego, umowa najmu lokalu, uzupełnione dane na platformie informatycznej NFZ oraz wpis do rejestru podmiotów leczniczych.
Działalność lecznicza jest także działalnością regulowaną (szerzej na ten temat w: pierwszej części przewodnika) w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807). W rezultacie lekarz, który zamierza otworzyć swój gabinet, zob...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy