Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i dokumentacja

21 grudnia 2018

NR 24 (Grudzień 2018)

Przewodnik dla pediatrów – jak otworzyć podmiot leczniczy Część 2.

330

Umowy z podwykonawcami 

Podmiot leczniczy chcący zawrzeć umowę z NFZ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej musi spełnić warunki wynikające z Rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248). Aby warunki zostały spełnione, poza wyposażeniem w odpowiedni sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, konieczne jest podpisanie umów z podwykonawcami na świadczenia, których zleceniodawca samodzielnie wykonać nie może. Najczęściej będą to umowy na świadczenia laboratoryjne, radiologiczne czy ultrasonograficzne. Podmioty, z którymi zostaną zawarte umowy, muszą zostać wskazane jako podwykonawcy w koncie SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji), na tzw. Portalu Potencjału. 
Istotne jest w odniesieniu do podwykonawców to, że Narodowy Fundusz Zdrowia odrębnie kontraktuje tzw. nocną oraz świąteczną opiekę zdrowotną. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowani organizowaniem takiej opieki, powinniśmy wśród najbliższych podmiotów medycznych wybrać ten, który opieką taką obejmie pacjentów zapisanych do zakładu i kierować do niego chorych w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy.

POLECAMY

Konto SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji)

W celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ konieczne jest posiadanie konta SZOI. Portal Świadczeniodawcy SZOI to System Zarządzania Obiegiem Informacji, który służy do komunikacji między danym Oddziałem Wojewódzkim NFZ a świadczeniodawcą. Umożliwia on wymianę plików, takich jak przykładowo raporty statystyczne czy raporty rozliczeniowe. Ponadto pozwala na rejestrację struktury organizacyjnej, harmonogramów pracy jednostek podmiotu i personelu, a także umów z podwykonawcami. Podmiot chcący rozpocząć pracę w oparciu o Portal SZOI powinien zapoznać się z regulaminem, który określa warunki korzystania z systemu, a następnie przesłać do odpowiedniego oddziału NZF wypełniony formularz rejestracyjny. Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ z 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia określa warunki korzystania z Regulaminu oraz z samego Portalu. Procedurę uzyskania dostępu do SZOI zamyka Oddział Wojewódzki NFZ, który tworzy konto dostępowe, a dane (PIN i hasło) potrzebne do logowania przesyła na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

System eWUŚ

Świadczeniodawca obowiązany jest również do uzyskania we właściwym oddziale NFZ upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (w skrócie: eWUŚ). System eWUŚ umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Odpady medyczne

Kolejną formalnością do spełnienia przy otwarciu podmiotu leczniczego jest zawarcie umowy z firmą, która będzie odbierała odpady medyczne. Gospodarkę odpadami reguluje odpowiednie rozporządzenie, tj. Rozporządzenie ministra zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. Z 2010 r. Nr 139, poz. 940).

Kryteria osobowe

Warunki podjęcia i wykonywania działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarza zawarte są w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654). Wynika z nich, iż aby lekarz mógł wykonywać działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską, jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
 2. nie może być:
  • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
  • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
  • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
 3. dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych,
 4. uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 5. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli lekarz chce prowadzić indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, musi posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych. 
Dodać trzeba, że lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na listę członków izby lekarskiej. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie lekarskiej. 
Te same kryteria osobowe musi spełniać lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej. 
Natomiast podjęcie działalności leczniczej przez inny podmiot (NZOZ) wymaga spełnienia poniższych warunków: 

 • posiadania pomieszczeń lub urządzeń, odpowiadających określonym wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym; 
 • stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych; 
 • zapewnienia, aby świadczenia zdrowotne były udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne; 
 • zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Obowiązki ww. podmiotu leczniczego powinny być wykonywane przez kierownika tego podmiotu. 

Wpis do rejestru podmiotów leczniczych

Po dokonaniu powyższych czynności i spełnieniu kryteriów osobowych wnioskujemy do NFZ o podpisanie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Oprócz wniosku niezbędne będzie ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego, umowa najmu lokalu, uzupełnione dane na platformie informatycznej NFZ oraz wpis do rejestru podmiotów leczniczych.
Działalność lecznicza jest także działalnością regulowaną (szerzej na ten temat w: pierwszej części przewodnika) w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807). W rezultacie lekarz, który zamierza otworzyć swój gabinet, zobowiązany jest nie tylko zarejestrować działalność gospodarczą, ale uzyskać jeszcze wpis do odpowiedniego rejestru. Wniosek w tej sprawie składa organowi prowadzącemu rejestr (okręgowa izba lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza). Wniosek powinien zawierać następujące dane: 

 • imię i nazwisko lekarza; 
 • numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza; 
 • formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej; 
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 
 • adres do korespondencji; 
 • posiadane specjalizacje. 

Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską w celu uzyskania wpisu do rejestru muszą złożyć wniosek zawierający dodatkowo umowę spółki i listę wszystkich lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki. 
W przypadku, gdy działalność zamierza prowadzić inny podmiot niebędący lekarzem lub spółką lekarską, powinien zarejestrować się jako podmiot leczniczy (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – NZOZ). Wniosek o wpis do rejestru takich podmiotów składa się do wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Do wniosku należy dołączyć następujące dane: 

 • imię i nazwisko, nazwę albo firmę; 
 • adres siedziby albo miejsca zamieszkania; 
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 
 • formę organizacyjno-prawną; 
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
 • nazwę przedsiębiorstwa oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 
 • numer REGON; 
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 
 • dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. 

Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Wpis do rejestru związany jest z opłatą, mianowicie podlega on opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru (zaokrąglonej w górę do pełnego złotego). 
O każdej zmianie podmiot leczniczy jest zobowiązany do powiadamiania organu rejestrowego w ciągu 14 dni oraz do pokrycia kosztu tej zmiany, która wynosi 50% wysokości opłaty zapłaconej przy wpisie do rejestru.
Wpisu praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą można dokonać w drodze elektronicznej. Aby skorzystać z systemu, należy założyć konto i zalogować się, wniosek zaś podpisać Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Wniosek o wpis do rejestru składa się do okręgowej rady lekarskiej, właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lub do Wojskowej Rady Lekarskiej – w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej. 
Lekarz, który zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności i kompletności danych. 
Ustawa określa, że do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że:

 • dane, które są zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów, które wykonują działalność leczniczą, są kompletne i zgodne z prawdą;
 • warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie, który objęty jest składanym wnioskiem, a które określone są w ustawie o prowadzeniu działalności leczniczej, są przedsiębiorcy znane i przez niego spełniane.

W oświadczeniu powinno się również znaleźć imię i nazwisko osoby je składającej lub nazwa firmy, adres jej zamieszkania lub siedziby firmy, oznaczenie miejsca, data złożenia oświadczenia oraz podpis osoby, którą wnioskodawca uprawnił do jego reprezentowania (jak również jej imię, nazwisko i nazwa pełnionej funkcji). Do wniosku należy również dołączyć dokumenty, które potwierdzają spełnienie warunków, jakie są niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej. 
W dalszej kolejności, następuje formalna weryfikacja złożonego wniosku. Właściwy organ, tj. okręgowa rada lekarska bądź odpowiednio Wojskowa Rada Lekarska, weryfikuje poprawność oraz kompletność przedłożonych dokumentów. W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, okręgowa rada lekarska czy też Wojskowa Rada Lekarska wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wówczas termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników do niego. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. 
W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654), właściwa rada odmawia dokonania wpisu do rejestru. Odmowa wpisu następuje w drodze uchwały wydanej przez radę. 
Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeśli organ nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku minęło już 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie danej rady. Nie dotyczy to przypadku, w którym wymieniony organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia. 
Rada lekarska przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, tj. nie później niż następnego dnia robocz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy