Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i dokumentacja

7 czerwca 2018

NR 14 (Kwiecień 2017)

Dziecko w szpitalu

0 163

Pobyt dziecka w szpitalu to sytuacja niezwykle stresująca. Szereg uprawnień pozwala jednak zminimalizować silne emocje z tym związane. Podczas pobytu dziecka w szpitalu rodzice martwią się przede wszystkim o zdrowie swoich pociech, ale także o to, jak zostaną potraktowane w placówce zdrowia. W dalszej kolejności zastanawiają się również nad tym, jakie prawa przysługują im jako osobom sprawującym opiekę nad małoletnim pacjentem i przebywającym z nim w szpitalu. Szereg niedogodności oraz nieporozumień wynika z niewiedzy, dlatego też warto poznać swoje uprawnienia. Zapewnia je kilka aktów prawnych, wśród nich najważniejszymi są ustawa o prawach pacjenta oraz Europejska Karta Praw Pacjenta, a także Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu.

Sytuacja prawna dzieci pozostających w szpitalu wymaga szczególnych uregulowań. Każde dziecko ma prawo do szczególnej opieki zdrowotnej, gwarantuje to art. 68 ust. 3 Konstytucji [1], jak też art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka [2]. Wymóg ten zobowiązuje stacjonarne podmioty lecznicze do stworzenia optymalnych warunków realizujących prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez rodziców lub inne upoważnione osoby bliskie. Prawa małego pacjenta wprost ujmuje Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu [3] stanowiąca zbiór dziesięciu praw, które powinny być przestrzegane w każdym europejskim szpitalu lub na oddziale dziecięcym. W karcie tej zapisane jest m.in. że dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, gdy dany rodzaj leczenia nie może być przeprowadzony w domu lub w formie leczenia ambulatoryjnego. 
W sytuacji gdy niezbędne okaże się leczenie szpitalne, przyjęcie dziecka do szpitala odbywa się w izbie przyjęć, gdzie lekarz dyżurny najpierw bada dziecko, przeprowadza rozmowę z rodzicami (zbiera wywiad). Już tutaj rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę na leczenie dziecka w konkretnym szpitalu. Po badaniu lekarskim i załatwieniu formalności w izbie przyjęć pacjent zostaje skierowany na właściwy w danym przypadku oddział. Rodzice wraz z dzieckiem powinni zostać tam zaprowadzeni przez pielęgniarkę lub inną osobę z personelu szpitala. Personel oddziału powinien zapoznać nowo przyjęte dziecko i jego rodziców z topografią oddziału, wskazać salę pobytu pacjenta i jego łóżko, a także oprowadzić po samym oddziale i wskazać najistotniejsze miejsca, takie jak kuchenka, łazienka dla rodziców, świetlica. Personel powinien również udzielić wszelkich niezbędnych informacji oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące pobytu na oddziale. To na personelu spoczywa obowiązek zapoznania rodziców z zasadami obowiązującymi na danym oddziale. W zależności od specyfiki i prowadzonego leczenia, oddziały różnią się od siebie, mają odmienne regulaminy pobytu czy wymagania sanitarne, różnią się chociażby wielkością, liczbą pacjentów i wyposażeniem.
Dzieci znajdujące się w szpitalu powinny mieć możliwość przebywania w salach razem z dziećmi w zbliżonym wieku. Nie należy dopuszczać do tego, aby dziecko leżało w jednej sali z osobami dorosłymi. Do zadań personelu szpitala należy zapewnienie małym pacjentom możliwości zabawy, odpoczynku i w odpowiednim wieku – także nauki. Pomieszczenia szpitalne, w których przebywają dzieci, powinny być tak wyposażone, aby sprzęt, kolory, użyte materiały czy znajdujące się w nich przedmioty zaspokajały ich potrzeby w danym wieku i stwarzały dla nich jak najprzyjaźniejszą atmosferę. 

Prawo do przebywania z dzieckiem

W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych każdy pacjent ma prawo do poszanowania podstawowej wartości każdego człowieka, jaką jest jego godność. Nie ma tutaj wyjątków w odniesieniu do małoletnich pacjentów. Tym bardziej z powodu wieku dzieci powinny być traktowane z taktem i wyrozumiałością. Działania personelu szpitalnego powinny zmierzać do zminimalizowania u małych pacjentów zbędnych stresów. Dzieci mają również prawo do jak najszerszego kontaktu ze swoją rodziną, co najpełniej oczywiście umożliwiłoby stałe z nimi przebywanie.
Z tego względu dzieci mają prawo do tego, by cały czas byli przy nich rodzice lub opiekunowie. Rodzicom należy więc stworzyć do tego warunki oraz informować na bieżąco o kolejnych etapach leczenia, aby mogli oni aktywnie włączyć się w opiekę nad dzieckiem. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej [4] przyznaje pacjentowi prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osoby bliskiej. Przepisy ustawy dotyczą pacjentów w każdym wieku, nie tylko dzieci, choć w ich przypadku zwraca się szczególną uwagę na istotę ciągłej obecności opiekunów bez względu na porę dnia. Nie ma przepisu, który ograniczałby możliwość towarzyszenia dziecku w szpitalu tylko do momentu osiągnięcia przez nie pewnego wieku.
Jedyną sytuacją wyłączającą możliwość towarzyszenia dziecku w szpitalu jest decyzja dyrektora o zagrożeniu epidemiologicznym albo innym stanie zagrażającym bezpieczeństwu zdrowotnemu dziecka. Wówczas może zostać wydana decyzja o zakazie bądź ograniczeniu wstępu. Choć nie ma prawnych ograniczeń co do liczby osób czuwających przy dziecku, zazwyczaj nocny pobyt z dzieckiem w szpitalu jest możliwy naprzemiennie dla jednego rodzica. Wyjątkiem są wskazane wyżej zagrożenie epidemiologiczne lub sytuacja, gdy ze względu na stan zdrowia pacjenta konieczne jest, by nikt spoza personelu nie zbliżał się do niego. 
 Według Europejskiej Karty Praw Pacjenta rodzic ma prawo pozostawać z dzieckiem w szpitalu, a ponadto personel placówki powinien go do tego zachęcać. Szpital powinien umożliwić rodzicom pozostawanie z dzieckiem przez cały czas, również w nocy. Powyższe zasady obowiązują także podczas udziel...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy