Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i dokumentacja

25 kwietnia 2019

NR 26 (Kwiecień 2019)

Czy receptę wystawioną dla dziecka może odebrać inna osoba niż przedstawiciel ustawowy?

0 100

Dostęp do dokumentacji medycznej małoletniego pacjenta przysługuje jego przedstawicielowi ustawowemu z mocy prawa, zarówno z uwagi na wykonywaną władzę rodzicielską i przepisy płynące z Kodeksu cywilnego, jak i treść art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wyłącznie przedstawiciel ustawowy posiada prawo do upoważniania innych osób do dostępu do dokumentacji jego dziecka, tym samym to on upoważnia do odbioru recept na kontynuację farmakoterapii dziecka lub zaopatrzenia je w wyroby medyczne. Upoważnienie albo odnotowuje się w dokumentacji medycznej, znajdującej się w danej placówce medycznej, bądź też dołącza się je do niej. Podobny wymóg tyczy się informacji o osobie, której przekazano receptę. 

Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej danego pacjenta1. Ustawa o zawodzie lekarza przewiduje możliwość wystawienia recepty bez dokonania badania pacjenta, mianowicie lekarz może wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia danej osoby, odzwierciedlonym w prowadzonej dla niej dokumentacji medycznej. 

Dostęp do dokumentacji medycznej to prawo przysługujące bezspornie i w pierwszej kolejności przedstawicielowi ustawowemu małoletniego. Przedstawicielowi ustawowemu małoletniego dostęp do jego dokumentacji medycznej przysługuje z mocy prawa, zarówno z uwagi na wykonywaną władzę rodzicielską, a także treść art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej w skrócie: u.p.p.). To również przedstawiciel ustawowy ma wyłączne prawo do upoważniania innych osób do dostępu do tej dokumentacji, w tym do odbioru recept. Podkreślić również należy, że jakiekolwiek upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej udzielone osobom trzecim nie niweczy prawa samego przedstawiciela ustawowego do takiego dostępu. 

W myśl Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej w skrócie: k.r.i.o.) dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Wedle zaś art. 10 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej w skrócie: k.c.) pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat osiemnaście. Osoba og...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Pediatrii Praktycznej"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy