Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i dokumentacja

25 kwietnia 2019

NR 26 (Kwiecień 2019)

Czy receptę wystawioną dla dziecka może odebrać inna osoba niż przedstawiciel ustawowy?

309

Dostęp do dokumentacji medycznej małoletniego pacjenta przysługuje jego przedstawicielowi ustawowemu z mocy prawa, zarówno z uwagi na wykonywaną władzę rodzicielską i przepisy płynące z Kodeksu cywilnego, jak i treść art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wyłącznie przedstawiciel ustawowy posiada prawo do upoważniania innych osób do dostępu do dokumentacji jego dziecka, tym samym to on upoważnia do odbioru recept na kontynuację farmakoterapii dziecka lub zaopatrzenia je w wyroby medyczne. Upoważnienie albo odnotowuje się w dokumentacji medycznej, znajdującej się w danej placówce medycznej, bądź też dołącza się je do niej. Podobny wymóg tyczy się informacji o osobie, której przekazano receptę. 

Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej danego pacjenta1. Ustawa o zawodzie lekarza przewiduje możliwość wystawienia recepty bez dokonania badania pacjenta, mianowicie lekarz może wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia danej osoby, odzwierciedlonym w prowadzonej dla niej dokumentacji medycznej. 

Dostęp do dokumentacji medycznej to prawo przysługujące bezspornie i w pierwszej kolejności przedstawicielowi ustawowemu małoletniego. Przedstawicielowi ustawowemu małoletniego dostęp do jego dokumentacji medycznej przysługuje z mocy prawa, zarówno z uwagi na wykonywaną władzę rodzicielską, a także treść art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej w skrócie: u.p.p.). To również przedstawiciel ustawowy ma wyłączne prawo do upoważniania innych osób do dostępu do tej dokumentacji, w tym do odbioru recept. Podkreślić również należy, że jakiekolwiek upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej udzielone osobom trzecim nie niweczy prawa samego przedstawiciela ustawowego do takiego dostępu. 

W myśl Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej w skrócie: k.r.i.o.) dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Wedle zaś art. 10 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej w skrócie: k.c.) pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat osiemnaście. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, a taką będzie małoletni od lat 13, może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać jedynie umowy należące do tzw. umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego2. Zgoda na udostępnienie dokumentacji medycznej nie będzie jednak należała do spraw tego rodzaju, nie jest ona bowiem umową. 

Tym samym pojęcie „osoby upoważnionej przez pacjenta”, którym posługuje się art. 26 ust. 1 u.p.p. w przypadku pacjentów niepełnoletnich oznacza upoważnienie, którego udzielił w imieniu tego pacjenta jego przedstawiciel ustawowy. Nawet w przypadku 17-letniego już pacjenta nie może być mowy o udzielonym przez niego upoważnieniu, ponieważ byłoby ono prawnie nieskuteczne ze względu na wiek upoważniającego. 

Wyjątek od tego stanowić będzie jedynie przypadek kobiety, która na podstawie zezwolenia sądu opiekuńczego wydanego w trybie art. 10 k.r.i.o. zawarła związek małżeński po ukończeniu 16. roku życia. Osoba taka staje się osobą pełnoletnią, zaś władza rodzicielska w stosunku do niej ustaje. Składa ona oświadczenia we własnym imieniu i wówczas...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy